strona startowa
redakcja punktacja spis linki
publikowanie sprzedaż prace wykaz

Ocena wybranych funkcji poznawczych osób chorych na schizofrenię (BNS 2007).

Małgorzata Dąbkowska

Słowa kluczowe:
funkcje poznawcze, schizofrenia, testy neuropsychologiczne, wiek, płeć

Key words:
cognitive functions, schizophrenia, neuropsychological tests, age, genderStreszczenie

Odchylenia w funkcjach poznawczych takich jak pamięć operacyjna odgrywają istotną rolę w etiopatogenezie i klinicznym obrazie schizofrenii. Celem pracy była ocena funkcji poznawczych chorych na schizofrenię. Badane osoby: 29 pacjentów z rozpoznaną schizofrenią w momencie poprawy klinicznej. W grupie było 16 mężczyzn i 13 kobiet, wiek badanych wynosił średnio 32 lata, rozpiętość wieku od 17 do 64 lat. Metoda: Testy neuropsychologiczne: Test Łączenia Punktów Reitana A (szybkość psy¬chomotoryczna) i B (wzrokowo-przestrzenna pamięć operacyjna), funkcje werbalne-Test Stroopa (Color-Word Interference Test) i Test Fluencji Słownej. Wyniki: W badanej grupie zanotowano gorsze niektóre wyniki testów neuropsychologicznych u pacjentów powyżej 35 roku życia w stosunku do młodszych wiekiem. Starszy wiek pacjentów korelował z osłabieniem niektórych funkcji poznawczych - wydłużeniem czasu wykonywania części A testu TMT oraz pierwszej części Testu Stroopa oraz mniejszą liczbą słów w Teście Fluencji Słownej.


Summary

Working memory disturbances play an important role in etiopatho-genesis and clinical pictures of schizophrenia.This study evaluated a se¬lection of cognitive functions of patients with schizophrenia. Material: Twenty nine schizophrenic patients (16 male and 13 female), aged 17-64 (mean 32) years, participated in this research. Methods: Neuropsy-chological tests measuring working memory were performed in patients with schizophrenia: psychomotor speed (TMT A), visuospatial working memory (TMT B), verbal functions (Stroop Test and Verbal Fluency). Results: Age of patients significantly correlated with prolonging the time of carrying out part A of TMT and the first part of the Stroop Test and correlated with smaller number of words in Verbal Fluency Test. The cognitive dysfunction is more prominent in patients in age above 35 years.
powrót