strona startowa
redakcja punktacja spis linki
publikowanie sprzedaż prace wykaz

Dermatoglify pacjentów ze schizofrenią i chorobą afektywną dwubiegunową (BNS 2004).

Agata Tarnowska, Aleksandra Suwalska, Agnieszka Heymann-Szlachcińska, Maria Chłopocka-Woźniak, Grażyna Liczbińska, Dorota Łojko, Janusz Rybakowski

Słowa kluczowe:
schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, dermatoglify
Key words:
schizophrenia, bipolar affective disorder, dermatoglyphics

Streszczenie

Badania dermatoglifów mają półtorawieczną tradycję. Wiele opracowań poświęcono układom linii papilarnych u osób chorych na schizofrenię, wykazując odmienności tej cechy między chorymi a grupą kontrolną. Dotychczas zanotowano jedynie kilka doniesień dotyczących choroby afektywnej dwubiegunowej. W niniejszej pracy dokonano jakościowej oceny listewek skórnych u pacjentów ze schizofrenią i CHAD oraz oszacowano stopień podobieństw i różnic w zakresie tych cech pomiędzy chorymi i próbą kontrolną, a także między obiema grupami chorych. Wykazano istotne statystycznie różnice w grupie schizofrenii: u kobiet mniejsze częstości występowania wzorów wirowych i łuków, większe pętlic, u mężczyzn - mniejsze częstości łuków, większe pętlic. Grupa chorych na CHAD w porównaniu ze zdrowymi charakteryzuje się istotnie mniejszą frekwencją łuków, a wyższą pętlic. Prawidłowość ta dotyczy jedynie kobiet. U mężczyzn różnic istotnych nie zaobserwowano. Nie wykazano natomiast istotnych różnic między próbami osób chorych na schizofrenię i pacjentów z CHAD.
powrót